Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Identificatie cliënt

amlodipin 5 mg

amlodipin 5 mg click here

 

// NORM
// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN 


 

Norm

De eerste taak van de advocaat is de identificatie van de cliënt en de controle van zijn identiteit. Vervolgens gaat de advocaat de identiteit van de tegenpartij(en) na, zodat hij kan onderzoeken of er eventueel sprake is van een belangenconflict.

 

Te auditeren maatregelen 

  • De advocaat identificeert eerst zijn cliënt en controleert zijn identiteit. 
  • De advocaat identificeert de tegenpartij(en).
  • De advocaat gaat bij het begin na of er sprake kan zijn van belangentegenstelling

(zie ook privaat luik www.advocaat.be > informatie > deontologie, wetgeving en reglementen, reglementen van balies: zie ook de reglementen van de lokale balies  van Brussel-NL, Antwerpen, Gent, Brugge en Kortrijk en www.advocaat.be > ik ben advocaat: Reglement samenwerkingsverbanden van 8/11/2006, meer bepaald artikel 2.12 en 2.13 reglement en toelichting reglement pagina 4)

Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen
 

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna: antiwitwaswet) bepaalt dat de advocaat zijn cliënt (en zijn lasthebbers) moet identificeren en zijn identiteit moet controleren aan de hand van een bewijsstuk, waarvan een afschrift moet worden genomen op papier of op elektronische drager. Concreet betekent dit dat de advocaat een kopie dient te nemen van de identiteitskaart van de cliënt en die in het dossier moet bewaren.

 

Hoewel artikel 3.5 van de antiwitwaswet de beperkte gevallen opsomt waarin de advocaat zijn cliënt dient te idenitificeren en zijn identiteit moet controleren, is het aan te bevelen om dit in alle gevallen te doen. Zo kan immers een advocaat worden geconsulteerd voor een probleem dat niet valt onder het toepassingsgebied van de antiwitwaswet (bijvoorbeeld: een echtscheiding), doch waaruit later een andere handeling of probleem voortvloeit dat wel onderhevig is aan die wet (bijvoorbeeld: de verkoop van een onroerend goed na echtscheiding).


De identificatie van de cliënt is niet alleen van belang in het kader van de antiwitwaswet, maar maakt het voor de advocaat tevens mogelijk om na te gaan of er zich een belangentegenstelling voordoet. Om deze reden dient tevens de tegenpartij(en) te worden geïdentificeerd.


In het cliëntenregistratiesysteem dienen alle gegevens te staan die van belang zijn om een adequate controle op belangentegenstelling te kunnen uitvoeren. Als er een belangentegenstelling wordt vastgesteld, moet de advocaat actie ondernemen (communicatie naar de cliënt en overdracht van de zaak naar een andere advocaat).


U vindt op onze website een handleiding met een 10-stappenplan voor witwaspreventie en modelbrieven en formulieren.
Kijk zeker ook naar www.advocaat.be > ik ben advocaat > witwaspreventie.

 

 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be