Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Financiële gevolgen

progesterone basse

progesterone


// NORM
// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De advocaat bespreekt bij aanvang de financiële consequenties met de cliënt, zodat de cliënt zich bewust is van de consequenties van het geven van de opdracht. Het is aan te bevelen hierover een bevestiging te sturen naar de cliënt.Te auditeren maatregelen


De advocaat bespreekt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor juridische tweedelijnsbijstand en de hoogte van de eventuele eigen bijdrage.
zie ook privaat luik www.advocaat.be, informatie > deontologie,wetgeving en reglementen, reglementen van balies: zie ook de reglementen van de lokale balies van Brussel-NL, Antwerpen, Brugge en Kortrijk.

  • De advocaat gaat na of de cliënt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering heeft.
  • De advocaat licht zijn tarieven en berekeningsmethoden toe voor de kosten en erelonen. Zie modelcontract OVB.
  • De advocaat geeft toelichting over de toepasselijke wetgeving i.v.m. de verhaalbaarheid erelonen. (wet 21 april 2007 + uitvoeringsbesluit KB 26 10 07)
  • De advocaat geeft een raming van de bijkomende kosten naast kantoorkosten zoals deurwaarderskosten, griffierecht, expertisekosten enz.
  • De advocaat geeft aan op welke wijze hij voorschotten zal vragen of tussentijdse staten zal opmaken.
  • De advocaat bevestigt schriftelijk de met de cliënt besproken financiële consequenties.
  • De advocaat sluit een overeenkomst met de cliënt over de financiële consequenties.

Zie ook www.advocaat > wat kost een advocaat  en www.advocaat.be > een probleem met uw advocaat en wet 02 08 2002 (wet bestrijding betalingsachterstand).

E. BOYDENS, “Kosten en erelonen: wijze van begroten”, in  J. STEVENS (ed.), Advocatenerelonen, Brugge, Die Keure, 2006, 6-33.
H. LAMON, «Zitten voor de lichtbak van het mededingingsrecht : wat kan de Orde van advocaten (niet) doen op het gebied van erelonen?», in  J. STEVENS (ed.), Advocatenerelonen, Brugge, Die Keure, 2006, 281-301.
B. VAN DORPE, “De juridische aard van het ereloon naar Belgisch recht”, in  J. STEVENS (ed.), Advocatenerelonen, Brugge, Die Keure, 2006, 34-57.Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


De advocaat bespreekt bij aanvang van de zaak de financiële gevolgen. Op die manier kan de cliënt een reële afweging maken bij het al dan niet verstrekken van de opdracht aan de advocaat en bij het beslissen over de te volgen stappen.

Bij communicatie over de financiële consequenties kan men denken aan de hoogte van het ereloon. De informatieverstrekking kan verschillen al naargelang het met de cliënt afgesproken ereloon. Bij een ‘incassotarief’ of een vast bedrag per zaak is urenregistratie niet direct noodzakelijk. Uit het oogpunt van een efficiënt kantoormanagement is urenregistratie ook in die situaties wenselijk.
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be