Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Communicatie met de cliënt

is abortion legal in the us?

is abortion legal in every state in the us hk.onkyo.com


// NORM
// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De cliënt ontvangt van de advocaat, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle voor de cliënt belangrijke (financiële) informatie.Te auditeren maatregelen

  • De advocaat bevestigt schriftelijk elke wijziging of aanvulling van de opdracht aan de cliënt.
  • De cliënt wordt ongevraagd, zo nodig schriftelijk, op de hoogte gehouden van de reeds gemaakte kosten.
  • De cliënt wordt ongevraagd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, de voortgang en de wijzigingen in de zaak.
  • Ontwerpen van (proces)stukken en belangrijke brieven worden tijdig aan de cliënt bezorgd zodat een redelijke reactietermijn mogelijk is.
  • De advocaat legt in een duidelijke factuur het ereloon en de overige kosten vast. Indien op uurbasis wordt gewerkt, worden de gemaakte uren en het uurtarief eveneens vermeld.
  • Eventueel specificeert de advocaat de ereloonnota aan zijn cliënt.
  • Wanneer een cliënt een klacht heeft, wordt hij/zij geïnformeerd over de wijze waarop het kantoor klachten behandelt.


Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


Goede communicatie begint met begrijpelijke mondelinge en schriftelijke informatie. Daarnaast houdt het in dat de cliënt zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de wijze waarop zijn/haar zaak wordt behandeld, van de informatie die de advocaat van derden ontvangt of aan derden verstrekt en van de financiële consequenties.

Dat betekent dat de cliënt tijdig wordt geïnformeerd en zo nodig geconsulteerd wordt over de wijziging van de opdracht of de wijze van aanpak, over de stand van zaken en over de nieuwe ontwikkelingen. Concepten van belangrijke brieven en procedurestukken dienen tijdig aan de cliënt te worden voorgelegd, zodat een reactie nog mogelijk is.

Cliënten stellen het toesturen van concepten niet altijd op prijs. In dat geval dient deze afwijkende gang van zaken uit het dossier te blijken.
Bij communicatie over de financiële consequenties kan men denken aan de hoogte van het ereloon. De informatieverstrekking kan verschillen al naargelang het met de cliënt afgesproken ereloon. Bij een incassotarief of een vast bedrag per zaak is urenregistratie niet direct noodzakelijk. Uit het oogpunt van efficiënt kantoormanagement is urenregistratie ook in die situaties wenselijk.
Een goede communicatie met de cliënt houdt ook in dat de cliënt informatie krijgt over wat de cliënt kan doen op het moment dat de advocaat en de cliënt van mening verschillen.

De advocaat licht de cliënt in over de gang van zaken bij klachten. Ook als de advocaat een beroepsfout maakt, wordt de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheden.
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be