Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Dossierverloop en termijnbewaking

amlodipin sandoz 5 mg

amlodipine go


// NORM
// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De advocaat spant zich in om de zaak tijdig af te handelen. Het kantoor waakt erover dat termijnen niet worden overschreden.Te auditeren maatregelen

  • Berichten (telefoon/bezoek, fax, e-mail e.d.) en poststukken worden snel aan de geadresseerde doorgegeven.
  • Uitgaande post wordt tijdig verwerkt.
  • De advocaat zorgt ervoor dat de vooruitgang bij de behandeling van de zaak wordt gewaarborgd, conform de afspraken met de cliënt.
  • De advocaat hanteert een systeem dat termijnoverschrijding uitsluit.
  • Het systeem van termijnbewaking dat een advocaat hanteert, is eenvoudig overdraagbaar.


Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


Termijnbewaking (niet alleen maar uiteraard zeker en vast de vervaltermijnen) is belangrijk. Voor de cliënt is dat van groot belang.
Indien binnen een kantoor een gelijk systeem van termijnbewaking wordt gehanteerd, zal dit bij vervanging voordeel opleveren. Bij verschillende systemen is dit een punt van aandacht bij de audit.

Voor de advocaat is het ook van belang om tijdig (procedure)stukken te produceren en door te sturen naar de cliënt ter informatie of ter goedkeuring. Een correcte verwerking van in- en uitgaande post hoort bij termijnbewaking, maar ook bij een vlotte behandeling van het dossier.

Niet alle aspecten die samenhangen met de norm vallen binnen de invloedsfeer van de advocaat. Zo wordt de snelheid waarmee een zaak wordt behandeld, slechts gedeeltelijk door de advocaat bepaald. Er zijn veel factoren waarop de advocaat geen of slechts beperkte invloed heeft, zoals het inwinnen van deskundig advies, achterstanden bij de rechtbank of wanneer het initiatief ligt bij het Openbaar Ministerie of de tegenpartij. Indien om welke reden dan ook aan de verwachtingen van de cliënt op dit punt niet kan worden voldaan, kan adequate informatie soelaas bieden.
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be